ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ PROFILE

This report represents the search results for the name ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, which is not unique. It's not the fact that the results belong the same person. It's your responsibility to verify a person you search before making your decision.Add your review about ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Add your email to be notified about new comments and updates for this company

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ's name is associated with the following businesses:

director at CONFUCIUS NOMINEES LIMITED

Address
Σπύρου Κυπριανού, 20, CHAPO CENTRAL, Floor 3, 1075, Λευκωσία, Κύπρος


director at CONFUCIUS SERVICES LIMITED

Address
Σπύρου Κυπριανού, 20, CHAPO CENTRAL, Floor 3, 1075, Λευκωσία, Κύπρος


Please note: the companies above may be associated with different people named similarly ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

Possible negative search results for ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ


Report a new company