ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ PROFILE

This report represents the search results for the name ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ, which is not unique. It's not the fact that the results belong the same person. It's your responsibility to verify a person you search before making your decision.Add your review about ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ

Add your email to be notified about new comments and updates for this company

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ's name is associated with the following businesses:

director at USM MANAGEMENT CYPRUS LIMITED

Address
Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205,LOULOUPIS COURT, Floor 7,3036, Λεμεσός, Κύπρος


Please note: the companies above may be associated with different people named similarly ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ.

Possible negative search results for ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ


Report a new company